Pakalpojumi

Nodokļu un finanšu tiesības

Pakalpojumu sniegšana nodokļu un finanšu tiesību, kā arī grāmatvedības jautājumos nodokļu maksātājiem: komersantiem, citām juridiskajām un fiziskajām personām, Latvijas un Eiropas Savienības rezidentiem un nerezidentiem

Nodokļu plānošana, starptautisko un vietējo darījumu strukturēšana atbilstoši Latvijas un ES normatīvo aktu prasībām

Konsultāciju sniegšana un nodokļu maksātāja interešu pārstāvība nodokļu administrācijā jebkuros administratīvajos procesos

Nodokļu administrācijas pieņemto lēmumu apstrīdēšana, nodokļu maksātāja interešu pārstāvība administratīvajās tiesās

Nodokļu administrācijai iesniedzamo dokumentu (iesniegumu, izziņu un uzziņu pieprasījumu, deklarāciju, pārskatu, paziņojumu un citu dokumentu) sagatavošana

Administratīvās tiesības

Fizisko un juridisko personu pārstāvēšana administratīvajos procesos valsts pārvaldes un pašvaldību iestādēs, iesniegumu sagatavošana par administratīvajā procesā, pieņemto lēmumu apstrīdēšanu vai pārsūdzēšanu, klienta interešu pārstāvība administratīvajā procesā tiesā

Komerctiesības

Komersantu dibināšana, reģistrācija komercreģistrā
Uzņēmumu pirkšana, pārdošana, due diligence
Komersantu reorganizācija un likvidācija
Komersantu juridiskā apkalpošana, klientam nepieciešamo līgumu un citu dokumentu sagatavošana

Maksātnespēja

Kreditoru pārstāvība maksātnespējas procesos,
maksātnespējas pieteikumu sagatavošana,
konsultāciju sniegšana maksātnespējas jautājumos

Parādu piedziņa

Pretenziju, brīdinājumu sagatavošana, pārrunu vešana starp piedzinēju un parādnieku, parāda piedziņa tiesas ceļā

Tiesvedība

Klienta interešu pārstāvība visu instanču tiesās civilprocesā, administratīvajā procesā, cietušā interešu pārstāvība kriminālprocesā. Lietu vešana šķīrējtiesās.

Darba tiesības

Darba līgumu sastādīšana, kā arī citu, ar personāla vadību saistītu dokumentu sastādīšana
Klientu interešu pārstāvēšana tiesās individuālo un kolektīvo darba strīdu gadījumos
Klientu konsultēšana individuālā un kolektīvā darbinieku atlaišanā
Darba un uzturēšanās atļauju noformēšana

Citi pakalpojumi

Citu civiltiesisku jautājumu un nestandarta strīdu risināšana
Konsultāciju sniegšana par juridisko jautājumu risinājuma iespējām, izvēli un sekām no komercdarbības vadības viedokļa
Klienta nozarei atbilstošu normatīvo aktu jaunumu apkopošana, kā arī normatīvo aktu ietekmes izvērtējuma sniegšana uz komersanta darbības nozari